Regulamin

Terms and Conditions - English vershion

Regulamin sklepu anui.pl

Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach serwisu internetowego anui.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii i innych produktów za pośrednictwem sklepu pod internetowego dostępnego adresem www.anui.pl oraz www.anui-jewelry.com (zwanego dalej „Serwis”).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

II. Definicje

 1. Sprzedawca – Edyta Gąsior, prowadząca działalność gospodarczą Edyta Gąsior z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: Złotniki 223, 39-300 Mielec, NIP: 817-177-40-43, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: e-mail: info@anui.pl, telefon 0048 791 764 754.
 2. Serwis – strona internetowa www.anui.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.
 3. Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem Serwisu może dokonać zakupów w trybie "gość" bez konieczności rejestracji lub w celu śledzenia historii swoich zamówień musi utworzyć Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 4. Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu anui.pl i anui-jewelry.com, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 5. Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.
 7. Regulamin Serwisu – regulamin, dostępny na stronie internetowej www.anui.pl oraz anui-jewelry.com określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.
 8. Strony – Sprzedawca oraz Klient.
 9. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 10. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.
 11. Zamówienie indywidualne - złożona przez Klienta po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedawcą, oferta nabycia Produktów nie obecnych w magazynie sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta lub produktów indywidualnie projektowanych dla Klienta.
 12. Dowód zakupu/dowód zawarcia transakcji – paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzające zakup Towaru.
  Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca zamówienie skompletuje i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy.
 13. Dostawca – przedsiębiorca specjalizujący się w dostarczaniu przesyłek wybrany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów.
 14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa.

III. Rejestracja

 1. Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, nie wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu (dostępnego na stronie internetowej http://www.anui.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/).
 2. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie (w szczególności: rejestracji; zasad korzystania z Serwisu; przetwarzania danych osobowych; powiadomień) zastosowanie znajdują postanowienia Zasad zwrotów i reklamacji oraz Polityka Prywatności, której zaakceptowanie jest konieczne do korzystania z Serwisu.

IV. Sprzedaż Produktów

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.
 2. Złożenie Zamówienia:
  1. Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych zarówno bez logowania się (tryb Gość) jak i po zalogowaniu do Konta Klienta.

  2. Złożenie zamówienia wymaga od Klienta uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

  3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (każde zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości łączenia kilku zamówień w jedną przesyłkę, klient może złożyć dodatkowe zamówienie na nowe produkty, które będzie traktowane jako osobne zamówienie i wysłane niezależne od wcześniejszych zamówień).

  4. Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

  5. Zamówienie zostaje zrealizowane w podanym na karcie produktu terminie.

  6. Klient może dokonać zakupu towaru, który jest niedostępny w chwili złożenia zamówienia na magazynie, w formie Zamówienia Indywidualnego, a termin wykonania tego zamówienia Klient ustala indywidualnie ze Sprzedawcą i może on wynosi między 14 a 30 dni roboczych.
 3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  2. Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

  3. Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. IV.2.B. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

  4. Umowa zostaje zawarta w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy.
  5. Uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów i przy indywidualnych projektach określonych w ust. IV.2.E. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta przedpłaty lub zaliczki na wykonanie produktu.
  6. W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.
 4. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.
 7. Zamówienia indywidualne obejmujące projekty "szyte na miarę" i wykonywane specjalnie dla Klienta podlegają dodatkowej opłacie +20% do regularnej ceny produktu w Serwisie lub w przypadku nowego projektu cena jest indywidualnie ustalana ze Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
  1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. IV.3.F.;
  2. wprowadzania i wycofywania Produktów;
  3. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.
  4. wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują. Kupony również nie łączą się z obowiązującymi promocjami.
  5. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
 9. Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.
 10. Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.

V. Płatności

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera płatności:

  A. należność za pobraniem przy odbiorze,
  B. płatność przelewem bankowym,
  C. płatność elektroniczna,
  D. płatność kartą płatniczą,
  E. paypal,
  F. STRIPE.

 2. Przy płatności kartą płatniczą dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone jedynie za pomocą przelewu bankowego lub w formie płatności elektronicznej.

VI. Dostawa

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.
 3. Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.
 4. Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (od 3 do 21 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską na dwa dni.
 5. Jeśli Klient nie otrzymał faktury VAT w wersji elektronicznej jest ona dołączana do przesyłki otrzymuje (lub paragon).
 6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

VII. Reklamacje

 1. W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając na adres email: info@anui.pl lub wysyłając na adres pracowni: 35-505 Rzeszów, ul. Wołyńska 8 lok. 68.
 3. Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji:
  1. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad.
  2. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu (bez kosztów wysyłki), na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo konto paypal.
 6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.

VIII. Zasady odstąpienia od umowy

 1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Zwrotom podlegają wyłącznie produkty nie noszące śladów użytkowania (nie używane).
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).
 6. Towary przygotowane na indywidualne zamówienie, wykonane jako Zamówienia Indywidualne (oraz "szyte na miarę") nie podlegają zwrotom.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę – tj. Edyta Gąsior z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: Złotniki 223, 39-300 Mielec, NIP: 817-177-40-43, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: e-mail: info@anui.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą standardową na adres pracowni tj. 35-505 Rzeszów, ul. Wołyńska 8 lok. 68).
 8. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz znajduje się w sekcji Reklamacje i zwroty.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Skutki odstąpienia od umowy:
  - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  - Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Produkty) na adres ANUI Edyta Gąsior, 35-505 Rzeszów, ul. Wołyńska 8 lok. 68 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  - Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Produktów).
 11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktów) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany mailowo na adres rejestracji konta.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

X. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.
 3. W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl